Ledenraad V&VN

Leden oefenen binnen de V&VN invloed uit via de Ledenraad. Ook houden zij via de Ledenraad in de gaten of hun vereniging goed wordt bestuurd. Om de rol, taken en bevoegdheden van de Ledenraad toe te lichten, kijken we ook kort naar welke bestuurlijke activiteiten plaatsvinden binnen de gehele vereniging. Lees meer …

Oud-bestuurslid en collega Hans van der Ven is de vertegenwoordiger namens onze afdeling, lees hieronder zijn verslag van de laatste vergadering.

Fusie V&VN, Sting en LEVV

Sinds augustus 2010 zijn veel inspanningen verricht om de juridische, organisatorische, bestuurlijke en personele consequenties van een krachtenbundeling tussen de drie organisaties in kaart te brengen. Tijdens de Ledenraad van 7 oktober 2010 heeft de Ledenraad ingestemd met deze fusie – onder voorwaarde dat uit het due diligence-onderzoek dat op dat moment moest plaatsvinden, geen grote risico’s zouden blijken.
De formeel-juridische verplichtingen zijn inmiddels allemaal vervuld en eerste twee stappen in het fusieproces zijn inmiddels genomen. Naar verwachting wordt de laatste (notariële) stap op 23 december gezet zodat er vanaf 2011 gewerkt wordt vanuit een nieuw V&VN.

Verkiezingen Ledenraad 2011

Nog niet alle kieskringen (afdelingen/platforms) hebben een (of meerdere) kandida(a)ten afgevaardigd om deel te nemen aan de Ledenraad. De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling was 17 november; de Ledenraad besluit deze termijn te verlengen tot en met 3 december a.s. Kieskringen die op dat moment geen kandidaat hebben voorgedragen, kunnen in 2014 een nieuwe kandidaat aandragen (dan zijn er weer verkiezingen).
Ter vergadering wordt ingegaan op de procedure rond de vervanging: in principe bestaat de Ledenraad uit een vast aantal leden. Pas wanneer een lid zijn/haar zetel opgeeft (bijv. omdat hij/zij het lidmaatschap van V&VN beëindigt) kan de tweede gemelde kandidaat zijn/haar plaats innemen. Er wordt niet gewerkt met volmachten of afvaardigingen.

Jaarplan en begroting 2011

In januari wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe beleidscyclus. Dit leidt tot een op de nieuwe organisatie toegesneden meerjarig strategisch beleidsplan 2012 – 2015 en een jaarplan 2012. Tot die tijd wordt de huidige systematiek doorgezet. De Ledenraad stemt in met het voorgestelde jaarplan 2011 en de voorgestelde begroting 2011.

Verpleegkundigen & verzorgenden 2020

Bas Vogel geeft een uitgebreide presentatie over de totstandkoming van de nieuwe beroepsprofielen. Meer informatie is te vinden op de website van V&VN