Workshops ambulancevakbeurs

AANMELDING
Elke workshop wordt één keer gegeven en is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V (1 punt per workshop patiëntgebonden of professiegebonden).
Aanmelding voor één of meerdere workshops kan tot uiterlijk vrijdag 8 oktober via het volgende e-mailadres: workshop@ambulancezorg.nl. Vermeld voorletters, naam, functie, organisatie en nummer(s), titel(s) van de workshop(s) die u wilt bijwonen. De bevestiging van deelname ontvangt u per e-mail. Route-informatie vindt u op www.americahal.nl.

WORKSHOP 1 ? 10.00 – 11.00 uur
Beïnvloedende factoren voor opvolging van het LPA
door Remco Ebben, MSc. RN, verpleegkundige en onderzoeker

In juni 2009 is een start gemaakt met het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’, kortweg KLPS-project. Het KLPS-project heeft twee fases met verschillende doelstellingen. In fase 1 staat ontwikkeling van een implementatiestrategie voor het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) centraal. Voor het LPA wordt dit gedaan door de mate van opvolging van het LPA door ambulanceverpleegkundigen in kaart te brengen. Ook de factoren die daarop van invloed zijn, voor zowel ambulanceverpleegkundigen als Medisch Managers Ambulancezorg, zijn onderwerp van onderzoek. Gegevens worden verzameld via vragenlijsten, interviews en dossierstudie. In fase 2 is ontwikkeling van drie ketenbrede landelijke protocollen spoedzorg aan de orde. Dat gebeurt door bestaande protocollen uit het LPA en het LPSEH te updaten en (waar mogelijk) te onderbouwen met evidence. Tijdens de workshop komen de resultaten uit fase 1 aan de orde. Met aanwezigen wordt ingegaan op de beïnvloedende factoren. Herkent men de factoren of juist niet? En hoe kunnen we deze factoren in de toekomst inzetten om het LPA nog beter in te voeren in de praktijk?

WORKSHOP 2 ? 10.00 – 11.00 uur
Euregionale protocollen ambulancezorg
door Wim ten Wolde, programmamanager richtlijnen Ambulancezorg Nederland, en Jochen Jansen, MMA RAV Zuid Limburg

In de grensregio’s met Duitsland en België hebben ambulancezorgprofessionals met elkaar te maken. Over en weer wordt nagenoeg dagelijks zorg ingeroepen en verleend. Voor grootschaligheid zijn er vaste afspraken met betrekking tot grensoverschrijdende opschaling en coördinatie. Voor een optimale zorgverlening aan patiënten is het van belang dat de zorgprofessionals op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. Nog beter is het wanneer deze werkwijzen op elkaar zijn afgestemd. De GGD Zuid-Limburg en Ambulancezorg Nederlands werken aan Nederlandse zijde samen met Duitse en
Belgische partners om het landelijk protocol ambulancezorg (LPA) in het Duits en Frans te vertalen en de spoedeisende medische hulpverlening in de regio’s Zuid-Limburg, Aken en Luik op elkaar af te stemmen. Beide vertalingen zijn inmiddels gereed en de Duitse en Nederlandse protocollen zijn al op elkaar afgestemd. In deze workshop wordt ingegaan op het proces om gezamenlijk te komen tot een grensoverschrijdend protocol en maken de deelnemers kennis met de verschillen, maar vooral ook met de overeenkomsten in behandelwijze.

WORKSHOP 3 ? 10.00 – 11.00 uur
Functiedifferentiatie binnen de ambulancezorg
door Karina Balvers, onderwijskundige, gespecialiseerd in beroeps- en bedrijfsopleidingen

De hulpvragen van mensen zijn zeer divers. Om te komen tot het juiste antwoord op die vragen kunnen verschillende zorgprofessionals ingezet worden. Als gevolg van bijvoorbeeld complexere taken, wijzigingen van technische hulpmiddelen en de wens tot betere c.q. andere toegankelijkheid van de zorg kan het aantrekkelijk zijn om het huidige werk anders te verdelen, te differentiëren, of te herschikken. Het thema functiedifferentiatie wordt neergezet vanuit een historisch perspectief met aandacht voor onderwijskundige ontwikkelingen rondom het professioneel verpleegkundig handelen. De verschillende niveaus van functiedifferentiatie passeren de revue evenals de mogelijkheden tot taakherschikking. Praktijkvoorbeelden illustreren de verschillen. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheden die functiedifferentiatie en taakherschikking bieden voor het werk van de verpleegkundige.

WORKSHOP 4 ? 11.30 – 12.30 uur
Masterclass auscultatie
door Peter Westerveld, verpleegkundige
In deze workshop komen theorie en methodiek rondom auscultatie passend bij lichamelijk onderzoek door ambulanceverpleegkundigen aan de orde. Ook kennismaking met de elektronische stethoscoop, de digitale mogelijkheden tot overleg en het maken van een fonogram staan op het programma.

WORKSHOP 5 ? 11.30 – 12.30 uur
Met spoed van de pijn af door Boukje Dijkstra, onderzoeker SEH-afdeling en IC-verpleegkundige, en Sivera Berben, onderzoeker SEH-afdeling en verpleegkundige, en Wim Breeman, MANP, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg en het Mobiel Medisch Team
Binnen de schakels in de spoedzorgketen is er weinig eenduidigheid als het gaat om acuut pijnmanagement. Dit heeft als gevolg dat pijnbehandeling niet wordt ingezet, niet wordt vervolgd of soms zelfs tegenstrijdig is. Pijn is de meest voorkomende klacht van (trauma)patiënten in de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp(SEH-)afdeling. Het huidige protocol pijnbehandeling bij traumapatiënten LPA 7.1 sluit volgens veel ambulanceverpleegkundigen onvoldoende aan bij de praktijk op straat. Het ontbreekt zorgverleners soms aan kennis en er bestaat een spanningsveld tussen patiëntveiligheid en adequate pijnstilling onder spoedeisende omstandigheden. Welke behandeling is dan wel effectief? In deze workshop geven we praktische adviezen voor pijnbehandeling in de ambulancezorg gebaseerd op de nieuwe landelijke richtlijn ‘Pijnbehandeling voor traumapatiënten in de spoedzorgketen’. Deze richtlijn wordt ontwikkeld met dertien relevante (wetenschappelijke) beroepsverenigingen voor huisartsen, ambulanceverpleegkundigen, Mobiel Medisch Team (MMT)-verpleegkundigen en MMT-artsen, SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen en traumachirurgen/orthopedisch chirurgen. Ontwikkeling van de richtlijn wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Spoedzorgprogramma van ZonMw. Het project zal in het najaar van 2010 afgerond zijn.

WORKSHOP 6 ? 11.30 – 12.30 uur
Nieuwe HBO-opleiding binnen de acute zorg, Bachelor opleiding Medisch hulpverlener door Frank Holweg, Projectleider Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
In september 2010 start de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH): een nieuwe opleiding op het gebied van ambulancehulpverlening, spoedeisende hulp in het ziekenhuis en de anesthesie. Belangrijke drijfveer hiervoor is de arbeidsmarktkrapte die naar verwachting binnen de ambulancezorg op zal treden. Het is dan ook o.a. Ambulancezorg Nederland die de aanzet voor de opleiding heeft gegeven . Na de vierjarige HBO-opleiding BMH is het mogelijk om als medisch hulpverlener op de ambulance aan de slag te gaan. Tot nog toe kostte het echter minimaal acht jaar om als verpleegkundige op de ambulance te beginnen. En daarin zit het verschil: de BMH’er is geen verpleegkundige, maar straks wel een collega die hetzelfde werk uitvoert op een gelijkwaardig niveau.
Tijdens de workshop doen we uit de doeken welke knelpunten we verwachten en welke oplossingen daarvoor in beeld zijn. Nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. Daarom is input vanuit het werkveld voor de opleiding van grote waarde. Tijdens de workshop geven wij – als ontwikkelaars van de opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de Hogeschool Utrecht – een beeld van de opleiding en het praktijkleren. Daarna volgt een discussie waarin we met elkaar aanbevelingen voor verdere ontwikkeling formuleren. De BMH is op 27 april 2010 geaccrediteerd. Zeer recent heeft de minister van OCenW aangegeven de opleiding te bekostigen.

WORKSHOP 7 ? 13.30 – 14.30 uur
Crisis Resource Management
door Ron Brendel, onderwijskundige en faculty lid van de EuSim Group

We kennen allemaal de opleidingen voor ambulancezorg. Protocollen, Handelingenschemaboek en Raamwerk zijn daarbij richtinggevend. Maar met deze tools richten we ons vooral op technische kennis en vaardigheden. De laatste vijf jaar heeft medisch simulatieonderwijs een enorme ontwikkeling doorgemaakt om verbeteringen tot stand te brengen op gebied van patiëntveiligheid en acute zorg. Die ontwikkeling is vooral te danken aan de aandacht voor de non technical skills of wel Human Factors. Voor de zogenaamde niet-technische vaardigheden is een instrument uit de luchtvaartpsychologie overgenomen dat door de medische wereld is omgedoopt tot Crisis Resource Management (CRM). In deze workshop raakt u bekend met de CRM-principes zoals die in de medische spoedeisende gemeenschap wereldwijd worden gehanteerd. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat mensen fouten maken. Dat klinkt eenvoudig, maar blijkbaar kunnen we dat toch lastig accepteren en daardoor leren we minder van fouten. Met ondersteuning van beelden van een vliegtuigcrash willen we u tenslotte enkele CRM-principes laten herkennen.

WORKSHOP 8 ? 13.30 – 14.30 uur
Juridische aspecten van taakherschikking in de zorg
door Mr. R.J.B. Caderius van Veen, advocaat, auteur, docent
Eén van de oplossingen voor het capaciteitsprobleem in de gezondheidszorg ligt in taakherschikking. Onder taakherschikking wordt het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen verstaan, met het oog op doelmatige inzet van kunde en capaciteit. Door taakherschikking ontstaan nieuwe beroepen of wordt een bestaand beroep met nieuwe taken uitgebreid. Voorbeelden zijn de physician assistant en de nurse practitioner ofwel verpleegkundig specialist. Tijdens de workshop wordt met name ingegaan op de juridische aspecten van de taakherschikking binnen de ambulancezorg.

WORKSHOP 9 ? 13.30 – 14.30 uur
De meldkamer van de toekomst: regionale voorzieningen met landelijke ondersteuning door inleiders uit de ondersteunende landelijke meldkamers (KLPD en LMAZ). LMAZ: Paul van Laar, senior beleidsmedewerker
In de workshop wordt een kort overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het terrein van schaalvergroting van meldkamers en de beschikbare landelijke voorzieningen. In de discussie komen ervaringen van professionals met regionale en landelijke voorzieningen aan de orde. Toekomstbeelden vanuit het perspectief van meldkamerprofessionals worden besproken. Tot slot van de workshop wordt een statement geformuleerd met betrekking tot de toekomst van de meldkamers. Van de aanwezigen wordt een actieve bijdrage aan de discussie over nut en noodzaak verwacht.

WORKSHOP 10 ? 15.00 – 16.00 uur
Wervelimmobilisatie, de nieuwste ontwikkelingen
door Leo Klink, ambulanceverpleegkundige RAV IJsselland

De workshop gaat over onderzoek naar een behandelwijze van mogelijk wervelletsel. Dit onderzoek is gedaan samen met de universiteit Twente. Gekeken is naar de manier waarop we iemand op een wervelplank fixeren en wat voor uitwerking dat heeft op de wervelkolom. Met de workshop wordt ook het belang van onderzoek in de ambulancezorg onderstreept. De kwaliteit van zorg is daarmee te verhogen en bovendien kan het opheldering geven over bepaalde behandelwijzen.

WORKSHOP 11 ? 15.00 – 16.00 uur
Patiëntveiligheid in de ambulancezorg
door Marieke de Boer, hoofd Centrum Patiëntveiligheid Isala

De ambulancezorg is een onmisbare schakel in de acute zorg waarbij de juiste behandeling van de patiënt cruciaal is om gezondheidsschade of overlijden te voorkomen. Daarnaast kent de sector unieke overdrachtsmomenten, zowel in de acute als planbare situatie. De ambulancesector is bij uitstek een ketengerichte organisatie. Patiëntveiligheid vraagt mede daarom de nodige aandacht, zowel binnen het eigen zorgproces als bij de schakels in de ketens waarin zij opereert. Een goede basis om patiëntveiligheid te borgen vormt een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg hebben een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een patiëntveiligheidsprogramma voor de ambulancesector. Deze workshop gaat over patiëntveiligheid binnen de ambulancezorg en de rol die de professional hierbij vervult.