Bekwaamheid AMV (uit jaarverslag IMG 2011)

Bekwaamheid Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV)

In mei van het verslagjaar heeft de IMG een melding in behandeling genomen met
betrekking tot de bekwaamheid van algemeen militair verpleegkundigen ten aanzien van
taken op de Role 2. Het gaat daarbij onder andere om: ervaren onbekwaamheid,
trainingsproblemen, het niet beschikbaar zijn van juiste materialen en onvoldoende
protocollering. De IMG heeft in een viertal gesprekken met deskundigen uit het veld het
in de melding gestelde ter discussie gesteld. De in de melding aangegeven knelpunten
worden door deskundigen uit het veld herkend en erkend. Ondermeer wordt duidelijk dat
de eis c.q. de verwachting dat een AMV een breed pakket waaronder ook niet
zorginhoudelijke taken moet kunnen uitvoeren niet reëel is en nauwelijks uitvoerbaar en
daarom niet wenselijk. De IMG heeft aandacht gevraagd voor deze problematiek en
verzocht in de aankomende reorganisatie hier nadrukkelijk rekening mee te houden.