Wat doen wij

Medio december 2003 is de Beroepsvereniging Nederlands Militair Verpleegkundigen en Verzorgenden (BNMVV) officieel opgericht. Op 1 augustus 2006 is onze vereniging gefuseerd en gaat verder als V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging. Deze vereniging streeft er in het algemeen naar een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit in de beroepsuitoefening binnen de Militair Gezondheidszorg. De vereniging is toegankelijk voor al het personeel werkzaam in de militaire gezondheidszorg.

De doelstellingen van de vereniging zijn krijgsmachtbreed geformuleerd, niet vanuit de verschillen maar juist vanuit de overeenkomsten binnen de beroepsinhoud. Zo wil de vereniging de kwalitatieve beroepsuitoefening in denken en handelen van haar leden bevorderen. Belangrijk is ook het goed met elkaar communiceren; het uitwisselen van kennis alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling, maar ook met beroepsgroepen op nationaal en internationaal niveau. De vereniging wil niet op een eiland zitten en wil dan ook nauw samenwerken met andere disciplines in de zorgsector. Van belang wordt ook geacht het bepalen van de positie van deze specifieke groep militairen binnen de krijgsmacht. Dat houdt tevens in dat wordt gestreefd naar het zichtbaar maken van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en bekwaamheden van de verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van militaire gezondheidszorg. Voorts staat in de doelstelling nog het bevorderen van de beroepsontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het beleid en beheer van de Militaire Gezondheidszorg. De V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging is geen vakbond maar richt zich volledig op de beroepsinhoud.

De vereniging is zich bewust dat zij mogelijk een zeer grote (ongeveer 600 potentiële leden) beroepsvereniging kan worden en dat het een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het succes zal echter niet afhangen van de aantallen maar van het bereiken van de missie en doelstellingen waar de vereniging voor staat.