Geschiedenis

Door ingrijpende mondiale veranderingen is de taakstelling van Defensie eind van de vorig eeuw ingrijpend veranderd. Naast de bestaande taak van de verdediging van de landsgrenzen, zijn er twee kerntaken bijgekomen, namelijk crisis- en beheersoperaties en humanitaire hulpverleningstaken. Het peratiegebied werd hierdoor uitgebreid van voornamelijk West-Europa naar wereldwijd. In aansluiting op deze nieuwe taakstelling en naar aanleiding van de beslissing van de Minister van Defensie met betrekking tot de kwaliteit van geleverde zorg, zijn de grondslagen en hoofdlijnen van de Militaire Gezondheidszorg aangepast. Een van de aanpassingen betreft de kwaliteit van de te leveren zorg, waarbij gesteld wordt dat de gezondheidszorg voor de Krijgsmacht zich richt op de in Nederland civiel gebruikelijke kwaliteitsnormen, de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse professionele standaard. Omstreeks dezelfde tijd (jaren 80 -90 van de vorige eeuw) werd de gezondheidszorg in Nederland geconfronteerd met verbetering van de kwaliteit van zorgverlening, wat onder andere tot uiting kwam in de wet BIG, de WGBO en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De bovenstaande ontwikkelingen waren reden voor Defensie om bij de militair geneeskundige diensten, naast de arts, civiel gecertificeerd verpleegkundig- en verzorgend personeel in te zetten die in staat zijn om hulp te verlenen bij de algemene verdedigingstaak, peace-keeping?, peace-enforcing?, humanitaire hulpverlenings? operaties en bij de vredesgeneeskundige dienst. Om deze taken uit te kunnen voeren, krijgen militair verpleegkundigen, als aanvulling op hun opleiding tot verpleegkundige, een uitgebreide opleiding op het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD) te Hilversum.

De verpleegkundigen bij de krijgsmachtdelen met een geneeskundige dienst (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht) hadden elk hun verpleegkundige verenigingen opgericht, namelijk:

Beroepsvereniging Maritiem Verpleegkundigen en Verzorgenden van de Koninklijke Marine

Algemeen Militair Verpleegkundigen van de Koninklijke Landmacht

ProCair ,de vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden van de Koninklijke Luchtmacht.

Omdat de inbreng van deze verenigingen te gering was en hun raakvlakken groot, hebben een aantal verpleegkundigen van de verschillende Krijgsmachtdelen het belang onderkend om hun krachten te bundelen en is er een werkgroep opgericht die de aanzet heeft gegeven tot het oprichten van een vereniging voor militair verpleegkundigen en verzorgenden: de BNMVV.

De werkgroep heeft zich vanaf het begin gericht op het bijeen brengen van alle verpleegkundigen en verzorgenden in de krijgsmacht. Op basis van veel positieve reacties werd de stap naar officiële vereniging gezet.

Op 1 augustus 2006 is de BNMVV gefuseerd met de overkoepelende organisatie Verpleegkunde en Verzorging Nederland en gaat verder als V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

Peace-keeping is het behouden van vrede na afdwinging
Peace-enforcing is het afdwingen van vrede
Humanitaire hulpverlening Is het verlenen van humanitaire noodhulp