Beroepsdeelprofiel

Het beroepsdeelprofiel van de militair verpleegkundige is te downloaden op de website van V&VN ( volg deze link )

V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging (voorheen de BNMVV)

V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging [voorheen de Beroepsvereniging Nederlands Militair Verpleegkundigen en Verzorgenden (BNMVV)] is een beroepsvereniging voor al het verplegend en verzorgend personeel werkzaam bij het ministerie van Defensie. V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging is geen vakbond maar richt zich volledig op de beroepsinhoud. De doelstellingen van V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging zijn krijgsmachtbreed geformuleerd, niet vanuit de verschillen tussen de krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht) maar juist vanuit de overeenkomsten binnen de beroepsinhoud. Zo wil de vereniging de kwalitatieve beroepsuitoefening in denken en handelen van haar leden bevorderen.

Verschillende militaire zorgverleners binnen het domein verpleging en verzorging

Binnen het domein militaire verpleging en verzorging werken verschillende zorgverleners. Verpleegkundigen en Verzorgenden maar ook niet civiel gediplomeerde professionals zoals onderofficieren geneeskundige dienst bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, onderofficieren logistieke dienst geneeskundige dienst bij de Koninklijke Marine en soldaten en korporaals van de geneeskundige diensten. Belangrijk is het goed met elkaar communiceren; het uitwisselen van kennis alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling, maar ook met de andere zorgverleners.

Positionering

Van belang wordt geacht het bepalen van de positie van militair verpleegkundigen binnen de krijgsmacht in het algemeen en de geneeskundige dienst van de krijgsmacht in het bijzonder. Daarnaast is het van belang vast te leggen wat de militair verpleegkundige doet en waarmee hij zich onderscheidt van andere verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg. Het accent ligt daarbij op de toegevoegde waarde ten opzichte van al bestaande vormen van verpleegkundige beroepsuitoefening.

Beroepsdeelprofiel V&VN (voorheen AVVV)

V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging is is op 1 augustus 2006 gefuseerd met V&VN. V&VN behartigt de belangen van de aangesloten beroepsorganisaties, en is daarmee spreekbuis, aanspreekpunt en platform voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Sinds november 2000 wordt de V&VN ook door de overheid als zodanig erkend. Onder verantwoordelijkheid van de V&VN is een ontwikkeling op gang gebracht om gedifferentieerde en specialistische vormen van verpleegkundige beroepsuitoefening op geleide van een format beroepsdeelprofielen in beeld te brengen en te (her)ordenen. (Her)ordening van de beroepsstructuur heeft als doel een samenhangend en transparant stelsel van beroepen te realiseren, waarbinnen verpleegkundigen per niveau, differentiatie en specialisatie een gelegitimeerde positie krijgen in de gezondheidszorg. V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging (voorheen BNMVV) heeft met een werkgroep binnen de commissie beroepsinhoud de militair verpleegkundige beroepsuitoefening beschreven en verantwoord door middel van een beroepsdeelprofiel volgens het format van V&VN. Daarbij heeft zij, toen het product concreter werd, dit voorgelegd aan een leesgroep van militair verpleegkundigen van de KM, KL en KLu. Het beroepsdeelprofiel is een verbijzondering van het verpleegkundig beroepsprofiel. Het geeft een expliciete beschrijving van de beroepsuitoefening als militair verpleegkundige, zodat alle betrokkenen hiervan een helder beeld krijgen. De essentie van het verpleegkundig beroep komt herkenbaar terug in het referentiekader, gevormd door de taakgebieden, kerntaken en competenties uit het beroepsprofiel van de verpleegkundige. De verbijzondering wordt zichtbaar in de specificering of uitbreiding van taakgebieden, kerntaken en competenties binnen de context waarin de militaire verpleegkundige zijn beroep uitoefent. De beschrijving van de context, de zorgvragen en de zorgvragers vormt tevens een basis voor legitimering en validering. Het gaat dan om het onderscheid ten opzichte van andere verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg, en om de toegevoegde waarde ten opzichte van al bestaande vormen van verpleegkundige beroepsuitoefening. Hiermee worden aanknopingspunten ontwikkeld die leiden tot de positionering van de militair verpleegkundige binnen een deelgebied van de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Gedifferentieerde en specialistische vormen van verpleegkundige beroepsuitoefening

Met het opstellen en valideren van beroepsdeelprofielen door beroepsgroepen, worden standaarden voor verpleegkundige beroepsuitoefening neergezet. Daarmee wordt zichtbaar hoe het verpleegkundige zorgaanbod in al zijn variaties zich verhoudt tot de vraag binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De uniformiteit daarin laat elke differentiatie of specialisatie tot haar recht komen. Alle beroepsdeelprofielen samen dragen bij aan samenhang en transparantie van de verpleegkundige beroepsstructuur. In het verlengde hiervan wordt gezocht naar passende vormen van kwalificering door middel van opleidingen en naar registratie als bekrachtiging en erkenning van de positie die men inneemt binnen het beroepenveld en de gezondheidszorg. Om die reden zijn deze beroepsdeelprofielen evenzeer van belang voor overige beroepsbeoefenaren, de wetgever, de algemene beroepsgroep van verpleegkundigen, overheid (MinDef en VWS), onderwijsinstellingen, werkgevers en vakbonden.

Directeur Militaire Gezondheidszorg

V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging (voorheen BNMVV) heeft het beroepsdeelprofiel militair verpleegkundige eind maart ter fiattering aan de Directeur Militaire Gezondheidszorg (DMG) aangeboden. De DMG ondersteunt de hoofddirecteur personeel in zijn rol van adviseur van de politiek leiding van het ministerie van Defensie en is lid van de bestuursstaf op het gebied van personeels- en gezondheidszorgaangelegenheden. Vanuit deze positie draagt de DMG zorg voor het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het militair Gezondheidszorgbeleid.