Publicatie “Handboek Medische Protocollen voor de AMV”

Publicatie

In week 13 2017 publiceert het DGOTC MHC 8-571 op het publicatieportaal het “Handboek Medische Protocollen voor de Algemeen Militair Verpleegkundige (pre-hospitaal optreden)”.
Deze uitgave vervangt de Klinische richtlijnen voor operationeel optreden, VS 8-571 Zakboek voor de militair verpleegkundige.
Het handboek is vastgesteld door de Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, als kennisautoriteit voor C-DGO.

Er is gekozen voor een nieuwe naam. De term ‘richtlijn’ werd als te vrijblijvend ervaren en de toevoeging dat het om het pre-hospitaal optreden gaat, specificeert het handboek nog nadrukkelijker. De nieuwe benaming is in overeenstemming met de Defensie Doctrine Publicatie richtlijnen.
Het handboek valt binnen het doctrineraamwerk onder Military Health Care (MHC).
Te vinden op het Intranetnet portaal, -publicaties, -officiële defensie brede publicaties met het nummer:
HB MHC 8-571 of via het doctrineraamwerk: Doctrineraamwerk–>Doctrine–>MHC

Doel van dit zakboekje is:

Naast de bestaande kennis en vaardigheden houvast/steun te geven tijdens pre-hospitaal optreden door de militair verpleegkundige;

Optimale, kwalitatieve zorg aan slachtoffers/patiënten te leveren;

Het vereiste bekwaamheidsniveau voor het uitvoeren van (medisch) verpleegkundig handelen af te leiden;

I.c.m. de handelingenschema’s, het toetsen van (medisch) verpleegkundig handelen doelmatig en doelgericht te laten plaatsvinden;

De basis te vormen voor het beroepsgericht opleiden en taakgericht trainen (BGO&TT).

In het handboek zijn geen protocollen opgenomen die niet strikt medisch inhoudelijk zijn, of waarvan reeds overige documenten bestaan, zoals IK’s of handelingenschema’s.

Totstandkoming:

In 2008 heeft de Commandant der Strijdkrachten besloten dat Defensie de Britse geneeskundige doctrine Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS UK) aanneemt als Nederlandse geneeskundige doctrine. Die vertaling heeft als basis voor deze herziende versie gediend.

Anders is dat door C-DGO is, met de nota Gebruik TCCC-richtlijnen voor operationele pre-hospitale medische protocollen met refertenummer 2016077725, ingestemd om voor het ontwikkelingen van Nederlandse Militaire Medische protocollen gebruik te maken van de voortschrijdende inzichten vanuit zowel de BATLS UK als van de Amerikaanse TCCC-richtlijnen.

Aanvullend op de BATLS UK en de TCCC-richtlijnen als fundamentele bronnen, is er ook gebruik gemaakt van het Blast Surveillance Protocol (MACE NLD) en de AMedP-7.1 Medical Management of CBRN Casualties. Deze bronnen worden ook gebruikt door de Adviescommissie Spoedeisende Geneeskunde (ASG) en NATO.
Complementair wordt het Landelijke protocollenboek Ambulancedienst geraadpleegd. Verder zijn protocollen gekoppeld aan “subject matter experts”(SME’s).
De SME’s dragen bij aan het eindproduct, door inhoudelijk zelf mee te schrijven ofwel door de inhoud van hun betreffende expertise te controleren. De SME’s worden voorin het handboek genoemd.

Verder is een kritische gebruiker, die o.a. ook de werkbaarheid van het handboek terugkoppelt voor het DGOTC van groot belang.

Waarborging:

De MHC 8-571 is door de digitale vorm niet meer statisch maar dynamische geworden, waarbij eens per kwartaal onderstaande verbeteringen worden doorgevoerd.
• Tekstuele verbeteringen
• Verbetervoorstellen die zijn geaccordeerd door de SME

In het eerste kwartaal van het jaar zal een uitgebreide herziening plaatsvinden.
• Nieuwe richtlijnen worden geïmplementeerd (ASG, TCCC, BATLs etc)
• SME’s herzien protocollen uit eigen domein
• Wijzigingen detaillijsten

Wanneer er belangrijke wijzingen plaatsvinden dan zal dit landelijk bekend gesteld worden via de nieuwsbrief van het DGOTC, DGO, de V&VN en de site van de verpleegkundige raad.

Voorstellen tot wijziging/aanvulling

Tijdens het gebruik van dit handboek is het mogelijk dat u tekstdelen of onderwerpen tegenkomt die naar uw mening aanpassing behoeven.
Om te voorkomen dat goede ideeën/aanvullingen verloren gaan wordt u verzocht deze, samen met tekeningen of foto’s, evt. bronvermelding en/of bijlagen, in uw eigen stijl, te sturen en/of te mailen naar:
DGOTC/MVA
MPC 51A
Postbus 155
1230 AD Loosdrecht
E-mailadres: DGOTC.MVA@mindef.nl

Vermeld in uw brief of mail:

• (sectie)Kleur/nummer/cijfer
• Naam steller/rang/functie/eenheid en uw e-mailadres
• Commentaar/reden/achtergrond
• Aanbeveling/tekstvoorstel
• Literatuur- en bronvermelding
• Voorgestelde actie(s)

Wijze van distributie:

Defensie hanteert in beginsel digitaal publicatie mits.

De digitale versie van het handboek staat vanaf week 13 van 2017 op het publicatieportaal intranet. Deze digitale versie kan in eerste instantie als PDF op een mobiel gedownload worden. Echter vraagt dit veel opslagruimte. Het streven voor de toekomst is het handboek in de vorm van een app aan te bieden. De aanvraag voor het ontwikkelen van een app heeft de oriënterende fase reeds doorlopen. Er zijn verschillende scenario’s waaruit een keuze gemaakt moet worden. We houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.

Naast de digitale versies realiseren we ons dat het niet realistisch is om helemaal geen hard kopie meer beschikbaar te stellen.
Alle nieuwe collega’s AMV krijgen de laatste versie tijdens hun opleiding op het DGOTC uitgereikt.
Het zittende bestand aan AMV en relevante instructie functionarissen binnen Defensie kunnen de hard kopie vanaf medio mei verwachten.
Het handboek heeft een ringband die open kan waardoor er op een later moment pagina’s vervangen kunnen worden. Als er pagina’s vervangen moeten worden zal het DGOTC daarvoor een drukopdracht geven en zorgdragen voor verspreiding.

Zodra het handboek gedrukt is zal het DGOTC zorgdragen dat de OPCO’s; CLAS, CLSK,CZSK en CDC de handboeken toegestuurd krijgen. De OPCO’s zorgen voor het uitreiken van de handboeken.

Roadshow

Er zal een roadshow door het land gaan om het protocollenboek toe te lichten en is er ruimte voor vragen en onduidelijkheden en ook zeker voor het inbrengen van ideeën.

Op de volgende onderdelen zal een presentatie worden verzorgd;
– 15 mei CLSK locatie DHC Gilze Rijen
– 16 mei CDC DGOTC Hilversum (07-0800 uur)
– 22 mei CZSK Doorn, Braam Houckgeestkaz
– 29 mei CLAS 13 GNK Oirschot
– 30 mei CLAS 43 GNK Havelte
– 1 juni CZSK Den Helder
–  13 juni CLAS KCT Roosendaal
– 27 juli CLAS 11 LMB Schaarsbergen
– CLAS 400 GNK Ermeloo datum volgt.

Wanneer de planning compleet is zal die in tijd en ruimte bekend gesteld worden.

Werkt u niet op een van de bovengenoemde onderdelen maar wilt u wel aansluiten dan dient u zich vóór 1 mei op te geven bij stafverpleegkundige Anneke Mulder am.mulder@mindef.nl .
Met de opgave zal ruimte en catering worden afgestemd.

We hopen dat het handboek goed ontvangen wordt en u te zien tijdens de roadshow.

Afdeling Medisch Verpleegkundige Aangelegenheden (MVA)
DGOTC